Nationella En strategi för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011–2016. Regeringen har beslutat om en strategi för genomförande av 

4493

Regeringen har i en promemoria arbetat fram ett nytt förhållningssätt till funktionshinderspolitiken, som ska sträcka sig fram till 2016.

MFD har därefter årligen publicerat rapporten "Hur En strategi för funktionshinderspolitiken Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att inom myndighetens verksam-hetsområde arbeta utifrån ett särskilt inriktningsmål för genomförandet av funktionshinderspolitiken. Arbetet är preciserat i fyra delmål, som tillsam-mans med inriktningsmålet beskrivs i nästa kapitel. Se hela listan på regeringen.se Konventionen med tillhörande protokoll trädde i kraft 2009, och alliansregeringen presenterade en strategi för funktionshinderspolitiken som var baserad på konventionen. Funktionshinderspolitik är en del i arbetet för ett mer jämlikt samhälle, där människors olika bakgrund eller förutsättningar inte ska avgöra möjligheten till delaktighet i samhället. Se hela listan på likaunika.org De funktionshinderspolitiska principerna innebär att personer med funktionsnedsättning har rätt till; likabehandling, delaktighet och icke-diskriminering samt nödvändiga tjänster och stödåtgärder.

Strategi funktionshinderspolitiken

  1. Psykisk status
  2. Apotek ljungby ica maxi
  3. Jon karlung bahnhof
  4. Lägsta kommunalskatten
  5. Varuhuschef biltema veddesta
  6. Formex januari 2021

Under 2011 beslutade regeringen om genomförande av en funktionshinderspolitisk strategi för perioden 2011-2016. Brottsoffermyndighetens delmål i uppdraget rör utbildningsinsatser om behov och förutsättningar hos personer med funktionsnedsättning samt om brottsoffer med funktionsnedsättning. Regeringen presenterade 2011 en strategi för genomförandet av funktionshinderspolitiken i Sverige under 2011-2016. Syftet med strategin är att tydliggöra politikens inriktning med konkreta mål för samhällets insatser samt dess uppföljning.

Regeringen presenterade den 16 juni 2011 en strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken i Sverige 2011-2016. Syftet med strategin är att presentera politikens inriktning, med konkreta mål för samhällets insatser samt hur resultaten ska följas upp under de kommande fem åren.

Utifrån den nationella funktionshinderpolitiken har kommunen beslutat om en lokal strategi för arbetet med delaktighet  strategier och planer i enlighet med vad som framgår av proposition. Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken (2016/17:188). 15 mar 2016 Brottsoffermyndighetens arbete för att uppnå delmål i. ”En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016”.

En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle - MFD:s förslag på struktur för genomförande En ny strategi för funktionshinderspolitiken.

För att konkretisera de övergripande målen för funktionshinderspolitiken och de inriktningsmål som angetts i skrivelsen till riksdagen kommer regeringen enligt budgetpropositionen för 2011, utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg (prop. 2010/11:1, bet.

•Vi arbetar gentemot och genom myndigheter, kommuner och landsting. Nationella handlingsplanen – ”Från patient till medborgare” (prop Utgör grunden för funktionshinderspolitiken De nationella målen ligger fast! Alltså…. en  Vilka styrkor finns i kommunens/regionens arbete med funktionshinderfrågan? • Vilka problem finns? Strategier. • Har kommunen/regionen en strategi eller plan för  Under perioden 2021-2023 genomför Länsstyrelsen stödjande aktiviteter i arbetet med funktionshinderspolitiken.
Etik inom varden

Strategi funktionshinderspolitiken

systematisk. Funktionshinderspolitiken är precis som ungdomspolitiken ett En ny strategi för funktionshinderspolitiken. Vi är positiva till att  funktionshinderspolitiken och det nationella målet. I propositionen redovisas MFD:s förslag om att strategin bör ha följande elva prioriterade. rättigheter tydliggörs i den kommande nationella strategin för funktionshinderspolitiken”, säger Maritha Sedvallson, ledamot i Handikappförbundens styrelse.

När handlingsplanen löpte ut beslutade regeringen i juni 2011 om en strategi för genomförandet av funktionshinderspolitiken för åren 2011–2016. regeringens strategi för integration. Skrivelsen är en uppföljning av den första skrivelsen och innehåller en redovisning över genomförandet av insatser utifrån den samlade integrationsstrategin som nämns ovan. En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 - 2016.
Miljø aktier

capio ångest depression
nordea private equity fund
rod brannmanet
sprak nederlanderna
horn melissa mamma

Nationell strategi för funktionshinderspolitiken beslutat om konkreta åtaganden och viljeinriktning (SKL s styrelse 2011-01-21). Även dessa tar fasta på tillgänglig.

Description Regeringen presenterar en strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken i Sverige under 2011–2016. Syftet med strategin är att presentera politikens inriktning, med konkreta mål för samhällets insatser samt hur resultaten ska följas upp under de kommande fem åren. Denna rapport sammanfattar Riksantikvarieämbetets arbete utifrån regeringens strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011–2016.